Disclaimer

Op deze pagina vind je de disclaimer van https://www.bewonerscommunicatienoordnederland.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Bewonerscommunicatie Noord-Nederland. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan jou aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bewonerscommunicatie Noord-Nederland is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Bewonerscommunicatie Noord-Nederland.

Geen garantie op juistheid

Bewonerscommunicatie Noord-Nederland streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Bewonerscommunicatie Noord-Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via links verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van https://www.bewonerscommunicatienoordnederland.nl op deze pagina.

Bewonerscommunicatie Noord-Nederland – 2021